BATLAMYUS’A GÖRE TÜRKİYE
İngilizce kaynaklarda Claudius Ptolemy (M.S. 90-168), Greko-Romen literatüründe Claudius Ptolemaios, klasik İslam kay¬naklarında Batlamyus veya Batlamyus el-Kaluzi diye anılan bu ünlü astronom ve coğrafya bilgininin hayatı hakkında gerek doğu gerekse batı kaynaklarında yeterli bilgi yoktur, olanlar da yer yer birbiriyle çelişmekte¬dir. Bütün İslam kaynakları Batlamyus'un İskenderiye'de doğup büyüdüğünü, öğ¬renimini orada gördüğünü, astronomi ve diğer konulardaki araştırmalarını İs¬kenderiye'de yaptığını görüş birliği ha¬linde belirtirken,
Bizanslı Theodorus Meliteniota onun Ptolemaios Hermii adlı şe¬hirde doğduğunu iddia eder. İlim tarihinde Aristo'dan sonra adın¬dan en çok söz edilen kişi Batlamyus'tur. Onun tesiri Kopernicus ve Keppler'e ka¬dar devam etmiş, savunduğu yer mer¬kezli evren anlayışı, Kopernicus'tan iti¬baren güneş merkezli evren anlayışı kar¬şısında geçersiz kalmıştır.
Batlamyus ile ilgili olarak bilinen en sağlam bilgiler eserlerinden öğrenilebilmektedir. Batlamyus’un diğer alanlarda yazdığı kitaplar dışında burada bizi ilgilendiren çalışması,
[1] 2 3 4