1831’DE İDARİ BÖLÜNÜŞ VE NÜFUS
Aslına bakılırsa, Tanzimat öncesi döneme karşılık gelen bu yıllarda Osmanlı genelinde idari anlamda önemli bir değişiklik olmamıştır. Fakat Avrupa ülkelerinde modern anlamda nüfus sayımlarının yapıldığı bu dönemde, bir taraftan Avrupalıların baskıları diğer taraftan da askere alınacak nüfusun belirlenmesi ve organize edilmesi amacıyla bir nüfus sayımı yapılması ihtiyacı doğmuştur. Yine yaptığı yenilikler ile bilinen II. Mahmud gibi birinin başta bulunması da bu anlamda bir şans olmuş ve bu uygun ortamda bir nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Sayım
yapılırken de, doğal olarak o dönemdeki idari bölünüş esas alınmış ve bu sayede 1831 yılının idari bölünüş haritası hazırlanabilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda başlangıçtan itibaren, tımar sisteminin bir gereği olarak, XVII. yüzyıla değin belirli periyotlarla tahrir denilen bir sayım ve yazım uygulanmıştır. Bu yüzyıldan itibaren klasik tahrirler yerine “avarız” adı verilen tahrirler uygulanmış ve bu sayımların da sona ermesiyle, düzensizce bazı yoklamalar yapılmıştır. Sultan II. Mahmud döneminin en önemli
[1] 2 3 4