1864 YILINDA İDARİ BÖLÜNÜŞ
Türk modernleşme/batılılaşma tarihinin başlangıcı da sayılan Tanzimat (1839) ile birlikte hukuktan, idareye, eğitimden ekonomiye, askeri sahadan adli sahaya, tarımdan bilime, devlet kurumlarından toplumsal yapıya kadar hemen her sahada bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaya başlanmıştır. Tanzimat’ın uygulamaya konulmasıyla birlikte Osmanlı taşra yönetim birimlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle valilerin yetkileri kısıtlanırken, eyaletlerin mali işleri muhassıllara bırakılmıştır. Ülke yönetiminde sancak-kaza biçiminde yeni
bir düzenlemeye gidilmesi, sancak yönetiminin kaymakama, kaza yönetiminin de kaza müdürüne bırakılmasını sağlamıştır.
Avrupalı devletlerinin baskısıyla 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı tebaası olan gayrimüslimlere bir takım haklar veriyordu. Bu fermandan, Müslüman halk dışında, bazı gayrimüslimler de memnun değildi. Bu kargaşa ortamında eyalet idaresinde yeni düzenlemelere gidilme ihtiyacı duyuldu. 7 Kasım 1864’te yayınlanan “Vilayet Nizamnamesi” ile
[1] 2 3