Untitled-4 - page 138

1786
n
Şahin Ali Paşa görevden alındı. Mora Valisi Koca
Yusuf Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak).
n
Rusların da muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin
Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha
sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin
Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi.
1787
n
Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz
Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı
(11 Temmuz).
n
Rusya’ya savaş ilân edildi (13 Ağustos).
Kırım’ın istilâsı üzerine Rusya ile olan ihtilâf, barış yo-
luyla hâlledilemediğinden, savaşa karar verildi. Rus el-
çisi Polçakof ve tercüman Pizani,Yedikule’de hapsedil-
di ve Osmanlı limanlarında bulunan Rus gemilerinin
müsaderesi için her tarafa emirler gönderildi.
n
Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara
savaş ilân etti.
n
Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa,
Rusların elindeki Kılburun Kalesi’ni ele geçirmek
için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik
Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya
düşürülerek tamamen şehit edildi. Bu olay,
yurdun her yerinde derin üzüntüye sebep oldu.
1788
n
İsveç, Rusya’ya savaş ilân etti (9 Şubat).
n
Akpalanka Savaşı (25 Ağustos):
Akpalanka Savaşı :
Osmanlı ordusu ile 6 bin ki-
şilik Avusturya ordusu arasında Akpalanka’da yapılan
savaşta, Avusturya ordusu, Osmanlılar tarafından kı-
lıçtan geçirildi.
n
Muhadiye Savaşı (30 Ağustos):
Muhadiye Savaşı :
Osmanlı ordusu ile Avusturya
ordusu arasında Banat-Eflâk arasındaki Muhadiye’de
yapılan ikinci savaşta, geri çekilen Avusturya ordusu-
nun üzerine Serasker Cenaze Hasan Paşa komuta-
sındaki Osmanlı ordusu taarruz etti. Avusturya ordu-
su yenilerek Muhadiye’de tutunamadığı için Şebeş
Boğazı’na doğru kaçtı. Muhadiye de Osmanlıların eli-
ne geçti. Avusturya ordusu takip edilerek birçok kale
ele geçirildi.
I. ABDÜLHAM‹T DÖNEM‹ OLAYLARI
Devlet hazinesinde para olmamas› nedeniyle hükû-
met, bu kez, borç para sa¤lamak amac›yla Fas sultan›na
baflvurduktan baflka, Cezayir ve Tunus ocaklar›yla bile
iliflki kurulmuflsa da olumlu bir sonuç al›namad›. Çok geç-
meden “kad›n süs eflyas› ile alt›n ve gümüfllü silâhlar d›-
fl›ndaki eflyan›n haram oldu¤u” hususunda fleyhülislâm-
dan bir fetva al›nd›; böylece bütün ülkedeki vilâyet ve
sancaklardan toplanan alt›n ve gümüfl eflyalar darphane-
ye getirilerek para bas›ld›. Bu giriflim sonucunda ordunun
gerekli ihtiyaçlar› sa¤lanabildi.
ORDUNUN DURUMU
Kap›kulu ocaklar›na asker sa¤layan Devflirme Yasa-
s›’n›n kald›r›lmas› üzerine, bu yoldan Yeniçeri oca¤›na
eleman al›nmas› da durmufl oldu. Bu nedenle savafllarda
kalelerde hizmette bulunduktan sonra oca¤a, her s›n›ftan
gelifli güzel asker al›nmaya baflland›. Bu askerler, askerî
e¤itim görmeksizin savafllara kat›l›rlar, dönüfllerinde de
yine oca¤a kay›tl› olarak kendi sanatlar›yla meflgul olur-
lard›. ‹flte böylece ordunun yaya birliklerini oluflturan Ye-
niçeri oca¤›, savafllarda asker ihtiyac› nedeniyle d›flardan
al›nan elemanlarla doldurulmufl, disiplin ve düzenden
yoksun bu bafl›bozuk kitleler, savafllarda ço¤u kez çarp›fl-
maktan çok esnafl›k ve hattâ çapulculuktan baflka bir ifl
yapmaz olmufllard›. Ocakta disiplin ve düzen de bozul-
mufltu. Ancak onlar›n faaliyetleri savafllarda de¤il, flehir
ve kasabalarda olmaktayd›.
XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda defter kay›tlar›na göre,
Yeniçerilerin say›s› 70 binden fazlayd›. Fakat bunlar›n ço-
¤u sefere kat›lmad›¤› için orduya gerekli asker sa¤lanam›-
yordu. Merkez ordusunun topçu teflkilât› askerleri, yaya
birliklerine oranla ça¤dafl bir biçimde e¤itilip yetifltirildik-
leri için bunlar, 1787 seferinde oldukça baflar›l›yd›.
DONANMANIN DURUMU
Amcazade Hüseyin Pafla ve Mezomorto Hüseyin Pa-
fla’n›n büyük çabalar›yla, Karlofça Antlaflmas›’ndan son-
ra ›slah edilen Osmanl› donanmas›, Akdeniz’in en güçlü
donanmas›na sahip olan Venedikliler karfl›s›nda üstün
duruma geçmifl, böylece Osmanl› yönetiminde bulunan
Akdeniz k›y› ve adalar› güvence alt›na al›nm›flt›. Fakat
Osmanl›-Rus savafl› s›ras›nda Balt›k Denizi’ndeki Rus do-
nanmas›n›n Akdeniz’e gelip Çeflme liman›nda düzensiz
bir flekilde bulunan Osmanl› donanmas›n› imha edercesi-
ne atefle vermesi sonucunda durumu ciddileflti.
Y
‹RM‹
Y
ED‹NC‹
O
SMANLI
P
AD‹fiAHI
I
.
A
BDÜLHAM‹T
PAD‹fiAHLAR ALBÜMÜ
426
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144
Powered by FlippingBook